Detailinformationen

Vertrag des Notars Jacob Rauscher mit Christoph KöberForschungsbibliothek GothaNachlass Paul EberSignatur: Chart. A 127, Bl. 453r/v

Funktionen

Vertrag des Notars Jacob Rauscher mit Christoph KöberForschungsbibliothek Gotha ; Nachlass Paul Eber

Signatur: Chart. A 127, Bl. 453r/v


Rauscher, Jacob [Verfasser],Köber, Christoph [Verfasser]

Hamburg, 14.12.1586. - 1 Bl.. - Dokument

Ausreifungsgrad: Abschrift

Pfad: Nachlass Paul Eber / Briefwechsel von Paul Eber, Band 5

DE-611-HS-3414349, http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3414349

Erfassung: 22. Mai 2008 ; Modifikation: 20. April 2020 ; Synchronisierungsdatum: 2021-07-08T14:56:20+01:00