Detailinformationen

Brief von Paul Eber an Johann MoierForschungsbibliothek GothaNachlass Paul EberSignatur: Chart. A 125, Bl. 340r-341v

Funktionen

Brief von Paul Eber an Johann MoierForschungsbibliothek Gotha ; Nachlass Paul Eber

Signatur: Chart. A 125, Bl. 340r-341v


Eber, Paul (1511-1569) [Verfasser],Moier, Johann [Adressat]

o.O., 05.03.1566. - 2 Bl.. - Brief

Literaturhinweise: Christian Heinrich Sixt: Paul Eber. Ein Stück Wittenberger Lebens aus den Jahren 1532 bis 1569, Ansbach 1857, S. 42.

Bemerkung: Bl. 341r ist leer.

Ausreifungsgrad: Abschrift

Pfad: Nachlass Paul Eber / Briefwechsel von Paul Eber, Band 3

DE-611-HS-3421226, http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3421226

Erfassung: 18. April 2008 ; Modifikation: 24. Juli 2019 ; Synchronisierungsdatum: 2021-07-08T14:56:13+01:00