Detailinformationen

Postkarte an Prof. Dr. Paul Krueger, Bonn, Königstrasse, 21Universitäts- und Landesbibliothek BonnNachlass Paul KrügerSignatur: S 1931

Funktionen

Postkarte an Prof. Dr. Paul Krueger, Bonn, Königstrasse, 21Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ; Nachlass Paul Krüger

Signatur: S 1931


Paris, 8, R. Guersant, 17.05.1890 [17.5. [18]90]. - 1 eigenhändige Postkarte (1 Bl.=2 beschriebene S.), Französisch. - Brief

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:5:1-234529 (Digitalisat)

Bemerkung: P. F. Girard

Erhaltungszustand: vergilbt, Ränder beschädigt

Objekteigenschaften: Handschrift

Pfad: Nachlass Paul Krüger

DE-611-HS-3550853, http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3550853

Erfassung: 7. Januar 2020 ; Modifikation: 7. Januar 2020 ; Synchronisierungsdatum: 2020-12-16T12:53:28+01:00