Detailinformationen

Brief von Paulus Altdorfer an Paul Eber, 1562 [28. Adar/ 22. Ijjar 1562]Forschungsbibliothek GothaNachlass Paul EberSignatur: Chart. A 127, Bl. 37r/v, 39r/v

Funktionen

Brief von Paulus Altdorfer an Paul Eber, 1562 [28. Adar/ 22. Ijjar 1562]Forschungsbibliothek Gotha ; Nachlass Paul Eber

Signatur: Chart. A 127, Bl. 37r/v, 39r/v


Altdorfer, Paulus [Verfasser],Eber, Paul (1511-1569) [Adressat]

Würzburg, 1562 [28. Adar/ 22. Ijjar 1562]. - 2 Bl.. - Brief

Bemerkung: Bl. 39r ist leer.

Ausreifungsgrad: Original

Pfad: Nachlass Paul Eber / Briefwechsel von Paul Eber, Band 5

DE-611-HS-3414821, http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3414821

Erfassung: 25. April 2008 ; Modifikation: 2. Juli 2014 ; Synchronisierungsdatum: 2024-03-29T12:50:31+01:00