Detailinformationen

Kong, Qiu (v551-v479)

Kong, Qiu (v551-v479)

Philosoph, Konfuzianismus


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/118565036GND-ID: http://d-nb.info/gnd/118565036, 01.07.1988, Letzte Änderung: 16.09.2022 PND

Biographische Hinweise:

Lunyu; chines. Philosoph und Begründer des Konfuzianismus

Philosoph

Verweisungen:

Konfuzius (v551-v479) [M, B 1986]K'ung-fu-tzu (v551-v479)K'ung, Ch'iu (v551-v479)Không-Tie (v551-v479)Kong zi (v551-v479)Kong fu zi (v551-v479)K'ung Tzu (v551-v479)Kung, Meister (v551-v479)Konfutse (v551-v479)Konfu-tse (v551-v479)K'ung Fu Tzu (v551-v479)Confucio (v551-v479)Confuzius (v551-v479)Confuci (v551-v479)Kung-tse (v551-v479)Konfucius (v551-v479)Kung-fu (v551-v479)Kungtse (v551-v479)Kongfuzi (v551-v479) [Pseudonym]Khoung-fou-tseu (v551-v479)Kung-fu-dsï (v551-v479)Kung-Fu-Dsü (v551-v479)Kung Tse (v551-v479)Zhongni (v551-v479)Konfüçyüs (v551-v479)Konfucij (v551-v479)Kongzi, Zhou (v551-v479)Konfutsy (v551-v479)Konfoutzée (v551-v479)Kung-fao-tsze (v551-v479)K'ung-tze (v551-v479)Khong-Tseu (v551-v479)Kʿung-tszĕ (v551-v479)Kōnfouc̣ios (v551-v479)Shu ching (v551-v479)Confucius (v551-v479)Kongzi (v551-v479)K'ung-tzu (v551-v479)Kung-fu-tzu (v551-v479)Kung-fu-tse (v551-v479)Kungfutse (v551-v479)Kung Fu Tse (v551-v479)Kun Dzy (v551-v479)Kung-fu-tzû (v551-v479)Kʹung Chʹin (v551-v479)Kung Futse (v551-v479)Kung fu tse (v551-v479)Kung fu tzu (v551-v479)Zhong Ni (v551-v479)Kong Zi (v551-v479)Kʹung-tzu (v551-v479)Komphukios (v551-v479)孔子 (v551-v479)孔夫子 (v551-v479)孔丘 (v551-v479)孔, 丘 (v551-v479)孔子 (v551-v479)

Links in Kalliope

Externe Quellen