Detailinformationen

Plutarchus (45-120)

Plutarchus (45-120)

Philosoph, Schriftsteller


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/118595237GND-ID: http://d-nb.info/gnd/118595237, 01.07.1988, Letzte Änderung: 06.11.2023 PAN ; Thes. ling. Graec. ; Lex. alte Welt ; Wikipedia

Beziehungen: Fischart, Johannes, Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Barbaro, Francesco, (1395-1454), Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Beccaria, Antonio, (1400-1474), Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Melanchthon, Philipp, (1497-1560), Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Budé, Guillaume, (1468-1540), Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Curio, Caelius Secundus, Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Metzler, Johannes, Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Thorer, Alban, (1489-1550), Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Guevara, Antonio de, (1480-1545), Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]Turnèbe, Adrien, der Ältere, Bekanntschaft, [VD-16 Mitverf.]

Verweisungen:

Plutarchos (45-120)Plutarch, von Chaironeia (45-120)Plutarch von Chaeronea (45-120)Plutarchos, von Chaironeia (45-120)Plutarchos, Biograph (45-120)Plutarchos, Philosoph (45-120)Plutarchus, Biographus (45-120)Plutarchus, Philosophus (45-120)Plûṭarḵ, îš Ḥarôneʾā (45-120)Plutarche, de Chéronée (45-120)Plutarchus, of Chaeronea (45-120)Plutarchus, von Chäroneia (45-120)Plutarque, de Chéronée (45-120)Plutarco, di Cheronea (45-120)Plowtark' (45-120)Plutarke (45-120)Plutarche (45-120)Plutharque (45-120)Plutarchus, Biograph (45-120)Plutarche, de Chéroné (45-120)Plutarch, Chaeroneus (45-120)Plutarchus, Cheronensis (45-120)Plutarch, z Cheronei (45-120)Plutarchus, Chaeroneus (45-120)Plutarchus, Chaeronaeus (45-120)Plutarchus, Cheronaeus (45-120)Plutarkhos (45-120)Plûṭârḵ (45-120)Plûṭârḵûs (45-120)Plutarhus (45-120)Plutark (45-120)Plutarch z Cheronej (45-120) [poln. Namensform]Plutarcho (45-120) [Esperanto-Namensform]Plutarh (45-120) [rumän. Namensform]Plutarchus, von Chaironeia (45-120)Plutarchus, Cheroneus (45-120)Plutarchus, von Chaeronea (45-120)Plutarchus, Chairōneōs (45-120)Plutarchos, Chairōneōs (45-120)Plutarch, u Chairōneōs (45-120)Plutarchus, Chaeron (45-120)Plutarque, de Chaeronée (45-120)Plutarch, of Chaeronea (45-120)Plutarch, von Chäronea (45-120)Plutarcus (45-120)Plowtark (45-120)Plutarx (45-120)Plutarco, Cheronese (45-120)Plutarchos, von Chaironea (45-120)Plutarchos, Chaeroneos (45-120)Plutarchus, Chaeronensis (45-120)Plutarque (45-120)Plutarco (45-120)Ploutarchos (45-120)Plutarchus, von Cheronea (45-120)Plutarch (45-120)Ploutarchos, Chairōneōs (45-120)Pseudo-Plutarchus (45-120)Pseudo-Plutarco (45-120)Pseudo-Plutarch (45-120)Плутарх (45-120)

Links in Kalliope

Externe Quellen