Detailinformationen

5 AphorismenForschungsbibliothek GothaNachlass Paul EberSignatur: Chart. A 127, Bl. 482r/v

Funktionen

5 AphorismenForschungsbibliothek Gotha ; Nachlass Paul Eber

Signatur: Chart. A 127, Bl. 482r/v


Jamnitzer, Wenzel [Verfasser]

o.O., o.D. [vor 1586]. - 1 Bl.. - Werk

Bemerkung: Zur Datierung: Jamnitzer starb 1585. - Bl. 482v ist leer.

Ausreifungsgrad: Abschrift

Pfad: Nachlass Paul Eber / Briefwechsel von Paul Eber, Band 5

DE-611-HS-3421517, http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3421517

Erfassung: 26. Mai 2008 ; Modifikation: 25. November 2019 ; Synchronisierungsdatum: 2024-03-29T12:50:31+01:00